Bæredygtighed hos PicoPublish ESG-nøgletal for vores virksomhed og virke


ESG ved PicoPublish

Hos PicoPublish er vores primære fokus på, at levere de bedste IT-løsninger for vores kunder.

Samtidig med dette, øver vi os hele tiden på, at blive bedre til at sikre et godt arbejdsmiljø, at vi bidrager til samfundet omkring os, og på at tage stilling til hvordan vores arbejde påvirker miljøet.

Under fanen "ESG" - Environmental, Social, Governance - har vi valgt at få foretaget en uafhængig analyse af de førnævnte faktorer, så vi fremover kan udstille nogle konkrete tal og mål for vores indsats, og så vi fortsat kan blive bedre.

Hvorfor arbejder vi med ESG?

Med afsæt i vores motto ("A Structured Way to Success") tror vi på, at det kræver en præcis og kvantificérbar metode, hvis vi for alvor vil dyrke bæredygtighedsbegrebet.

På trods af at vi endnu ikke har de helt rigtige metoder, eller den fornødne viden, til at afdække alle forhold omkring vores påvirkning af sociale, kulturelle og miljømæssige faktorer på kolleger, kunder og klimaet, lader vi os ikke begrænse.

De nøgletal du finder på denne side, er derfor et udtryk for vores ambition om, kontinuerligt at kunne dokumentere hvor vi gør en positiv forskel - og om at blive bedre til at vide, hvor vi selv skal blive bedre.

ESG Nøgletal for PicoPublish

Følgende er en opsummering af de nøgletal, der ligger til grund for den ESG-analyse, vi har foretaget i 2023 (på baggrund af data fra kalenderåret 2022).

Rapportering af environmental data hos PicoPublish

Med EU's overordnede mål om, at opnå 100% reduktion i netto-udledningen af CO2 inden 2050, bliver en række initiativer og tiltag i disse år rullet ud. Det betyder ny lovgivning, nye krav til virksomheder om rapportering og en ny virkelighed, der skal imødekommes.

Dataindsamling og -beregning har hos PicoPublish taget afsæt i GHG-protokollen (GreenHouse Gas), der både tager højde for direkte og indirekte emissioner.

Sådan måler vi: Inddeling af udledninger i scopes

GHG-protokollen, der er udgangspunktet for vores måling af miljø-relaterede data, deler emissioner ind i 3 "scopes":

  • Scope 1 er den udledning vi direkte står for i forbindelse med leverance af vores services og ydelser (fx transport),
  • Scope 2 er udledninger affødt af vores forbrug (fx varme/vand), og
  • Scope 3 er udledninger forbundet med den infrastruktur der muliggør forbrug i Scope 1/2 (fx drift af datacentre)

Inddeling af data/aktiviteter i scopes, er op til hver enkelt virksomhed. Vi har fx valgt, at inkludere vores kørsel/transport til kundemøder i vores Scope 1-opgørelse. Derimod er transport til/fra arbejde placeret i Scope 3.

I vores regnskab er kørsel til/fra arbejde klart den største post, hvorfor vores Scope 3-udledninger fylder mest.

Fordeling af CO2E-udledninger på tværs af aktiviteter

Når vi kigger på hvilke aktiviteter, der fylder mest i vores ESG-regnskab for 2022, er kørsel til/fra arbejde klart den største post.

Samlet udleder vi 78,5 ton CO2E. Det svarer til 2,5 CO2E pr. medarbejder, hvilket giver os et målepunkt, som vi fremover kan sammenligne vores CO2E-udledning med.

CO2E er et samlebegreb for alle carbon-baserede emissioner, og gør det muligt at lave et samlet regnskab for alle drivhusgasser, frem for at opdele disse i forskellige siloer. 

Scope 1 - Direkte udledninger

I 2022 blev der kørt 19.557,10 km ifm. kundemøder. Medarbejderne anvender deres private biler som transportmiddel.

Mængden af drivhusgasser der udledes for transport varierer naturligt afhængig af den anvendte bils størrelse og brændstofstype.

Da oplysninger om disse forhold ikke er tilgængeligt, er der anvendt standard emissionsfaktorer fra DEFRA til at lave en overslagsberegning der kan give et estimat på emissionsomfanget. Ved at tage gennemsnittet for en gennemsnitlig størrelses Benzin-, Diesel- og Hybridbil er der beregnet et emissionstal på ca. 3 tons CO2e.

Scope 2 & 3 - Indirekte udledninger i anden og tredje grad

Scope 2 og 3 dækker bl.a. over vores forbrug af el, varme og vand i forbindelse med driften af vores kontorlokaler.

I Scope 2 udleder PicoPublish samlet 14,5 ton CO2E på forsyning, hvor 98% af disse udledninger er forårsaget af el og varme.

I Scope 3 udleder PicoPublish samlet 61 ton CO2E, der primært er udgjort af transport til/fra arbejde, kantineordning samt it-udstyr.

Rapportering af social data hos PicoPublish

Data i "Social"-kategorien er data, der relaterer sig til den måde virksomheden behandler ansatte, samarbejdspartnere og det omkringliggende samfund, vi befinder os i.

Denne kategori er på mange måder abstrakt, da sociale forhold kan være svære at måle på. I ESRS-standarden, der danner grundlag for al CSRD-rapportering, er sociale forhold dog også repræsenteret i form af de fire kategorier; egne medarbejdere, ansatte i værdikæden, omgivne samfund og forbrugere og slut-brugere.

Socialt ansvar hos PicoPublish

Den næste kategori, S'et, står for "Social", og dækker over en række forhold relateret til trivsel, socialt ansvar, ligestilling og andre relevant forhold, hvor vores virke også har en påvirkning på alle de mennesker, der er berørt af vores drift.

Hos PicoPublish vægter vi vores relationer til vores medarbejdere, kunder og leverandører højt.

Vi tror på at skabe meningsfulde og bæredygtige relationer, der strækker sig ud over forretningens rammer. Vores sociale ansvar er hjertet af vores virksomhed, og derfor investerer vi i trivsel og udvikling for vores medarbejdere, ligesom at vi arbejder tæt sammen med vores kunder og leverandører for at opbygge et netværk baseret på tillid. Det tror vi på, giver et godt udgangspunkt for et positivt og ansvarligt socialt aftryk.

Medarbejdertrivsel

Vi prioriterer vores medarbejders trivsel og arbejdsforhold højt. Vores medarbejdere er en af vores vigtigste ressourcer og derfor er deres feedback vigtige for os.

Denne feedback får vi bl.a igennem vores årlige APV udarbejdet af Marselisborg Consulting. Resultaterne fra disse undersøgelser har dannet grundlag for vores initiativer inden for arbejdsmiljø, inklusivitet, diversitet og arbejdslivsbalance.

Gennem åben dialog og konstante forbedringer søger vi at skabe en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere føler sig værdsatte og engagerede. Vi er stolte over, at vores APV viser, at ingen medarbejdere oplever chikanerende adfærd, og at alle medarbejdere vil anbefale arbejdspladsen til andre.

Hverdagen hos Pico Publish

Vores kontorbygning i Silkeborg er indrettet som et åbent kontormiljø der fremmer en flad struktur. Vi sidder altså sammen på tværs afdelinger og funktion, hvilket gør at lederne også altid er synlige og tilgængelige.

En ulempe ved denne konstellation er dog, at 41 % af medarbejderne oplever støj fra personer/ installationer/maskiner. Dette prøver vi bl.a. at mindske med konceptet "Flowtid"; 2 timer hver tirsdag hvor der er fuldstændig arbejdsro og ingen møder.

Derudover er vi i færd med at indrette vores lokale med lyddæmpende skillevægge og mute-bokse, ligesom at vi har givet hver medarbejder et noice-cancelling headset, som de frit kan benytte. Hver dag samles vi om en obligatorisk frokostordning med sund mad, og hver fredag holder vi morgenmøde, hvor vi deler, successer og giver status på vores arbejdsopgaver på tværs af organisationen.

Mangfoldighed og inklusion

Vi er dedikerede til at fremme mangfoldighed og inklusion på alle niveauer af vores organisation, og erkender betydningen af forskellige perspektiver og baggrunde i vores arbejdsstyrke.

Vores forpligtigelse til mangfoldighed inkluderer ikke kun kønsdiversitet, men også uddannelsesbaggrund og alder. Gennem en inkluderende kultur er det samspillet imellem disse forskelligheder, der understøtter innovation og kreativitet.

Vi er under stor udvikling, og det betyder, at vi hele tiden udvider med nye færdigheder og kompetencer. Vores tilgang til rekruttering er i særdeleshed baseret på medarbejdernes kompetencer og talent, frem for køn. Vi tilstræber derfor i højere grad at opnå de rette kompetencer frem for et fuldendt lige kønsfordelingstal.

Når det er sagt, er vi dog også bevidste om, at skabe en mere kønsligestillet arbejdsplads, end vi tidligere har haft. Det er med denne rapport første gang, at lønforskellen er blevet opgjort for os, og vi vil fremover måle på forhold som dette, og anvende resultaterne til at undersøge og tilpasse os i fremtiden.

Lønforskel mellem køn

I vores stræben efter at øge vores kønsdiversitet, har vi bevidst forsøgt at tiltrække flere kvindelige kolleger. En af vores tilgange har været, at ansætte nyuddannede profiler, og efteruddanne dem internt, på områder hvor vi traditionelt set ikke har haft kvindelig repræsentation.

Særligt punktet "gennemsnitlig anciennitet" bærer præg af vores vækstrejse, da der indenfor de sidste to år er kommet 27 nye medarbejdere til. Størstedelen af vores stab har derfor kun fejret 1 eller 2 års jubilæum hos os. Vores stab bærer også præg af at have en lav gennemsnitsalder.

Vi sætter dog en ære i at have ansatte fra begge ydregrænser af aldersspektret, da vi tror på at samspillet herimellem, giver de bedste resultater. Når man vækster så meget, som vi har gjort, er det vigtigt at have øje for at vedligeholde og give sig tid til at videregive den gode kultur, som vi har opbygget. Det er et vigtigt opmærksomhedspunkt for os.

Et bidrag til det lokale kulturliv

Vi tror på, at virksomheder har en central rolle ift. at skabe et sundt og velfungerende samfund. Vi engagerer os derfor i at skabe en positiv indvirkning på lokalt plan her i Silkeborg by. Da mange af vores medarbejdere selv bor i Silkeborg, falder det os naturligt, at forsøge at bidrage til en positiv udvikling af byens mange tilbud.

Det gør vi bl.a. ved at være sponsorer for Jysk Musikteater. Vi er stolte af at støtte Jysk Musikteater, der er en kulturel hjørnesten i Silkeborg. Ved at give vores støtte til dette lokale kulturmiljø, hjælper vi med at fremme kultur i vores lokalområde.

Rapportering af governance data hos PicoPublish

God ledelse hos PicoPublish skal være mere end bare ord; det skal være en integreret del af vores virksomhedskultur og en vigtig del af en ansvarlig forretningspraksis.

Vi tror på at have åbne døre, og gennemsigtighed som nøglen til et vellykket og etisk virksomhedsførelse. Dette afspejles i vores tilgang til flere afgørende områder

Ligestilling i beslutningsprocesser

Vi er stolte af vores lige kønsfordeling i bestyrelsen. Denne balance bringer forskellige perspektiver og ideer til bordet og fremmer en mere holistisk beslutningstagen.

CEO pay-ratio
Vi har et mål om at være gennemsigtige ift. løn. Vores CEO Payratio er på 1,7. En lav pay-ratio kan indikere økonomisk ligevægt i form af "fairness", og i vores tilfælde er dette et ønske om at føre en ansvarlig lønpraksis. Hos PicoPublish er vi fast besluttede på at opretholde vores høje standarder, og med at fortsat at skabe en virksomhed der er et eksempel på områder som integritet, ligevægt og effektiv ledelse.

Partnerskab og ansvarlig regnskabsføring
Vi arbejder sammen med pålidelige revisionspartnere for at sikre nøjagtighed og gennemsigtighed i vores regnskaber. Dette sikrer en troværdig repræsentation af vores finansielle situation.

 

Det videre arbejde med bæredygtighedsrapportering i PicoPublish

Årets rapport markerer starten på et nyt rapporteringsformat, som vi skal lære at mestre. Vi kan med ro i sindet sige, at vi altid har haft fokus på mange af de "nye" rapporteringsområder, der i forbindelse med initiativer som CSRD, begynder at blive virkelighed.

Derfor skal denne rapport også ses som vores løfte om fortsat at måle og rapportere på vores kultur, og på det aftryk vi sætter på samfundet omkring os.

Fokus på FN's verdensmål

Et af de redskaber vi vælger at støtte os op af, når vi kigger fremad, er FN's verdensmål. Verdensmålene fungerer både som gode, retningsgivende pejlemærker, og som konkret afgrænsning for vores fokus - vi kan nu engang ikke køre på alle cylindre på alle områder på en gang!

Når vi engagerer os i verdensmålene, tilpasser vi vores handlinger og målsætninger, så de er relevante og mulige for os at implementere. Derudover kan vi også prioritere at støtte op om eksterne initiativer, der understøtter imødekommelse af verdensmålene, og der derfor rækker ud over deres egen virksomhed.

Har du spørgsmål til rapporten?

Så tøv ikke med at kontakte os.